sinong may pakikipagtalo? 25:6 Huwag kang magpauna sa harapan ng hari, at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao: 25:7 Sapagka't maigi na sabihin sa iyo, sumampa ka rito: kay sa ibaba ka sa harapan ng pangulo, na nakita ng iyong mga mata. 12:7 Ang masama ay inilulugmok at nawawala: nguni't ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. 5:8 Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay: 5:9 Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabagsik: 5:10 Baka ang mga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan; at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasa bahay ng kaapid; 5:11 At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas, pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. English translation: If you stash away something, you’ll have something to take out. 14:7 Paroon ka sa harapan ng taong mangmang, at hindi mo mamamalas sa kaniya ang mga labi ng kaalaman: 14:8 Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kaniyang lakad: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. Sapagka't ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. 27:14 Siyang nagpapala sa kaniyang kaibigan ng malakas na tinig, na bumabangong maaga sa kinaumagahan, mabibilang na sumpa sa kaniya. 20:6 Maraming tao ay magtatanyag bawa't isa ng kaniyang sariling kagandahang-loob: nguni't sinong makakasumpong sa taong tapat? 17:4 Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi; at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. 13:14 Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. 25:8 Huwag kang makialam ng walang gunita sa pakikipagbabag, baka hindi mo maalaman kung ano ang gagawin sa wakas niyaon, pagka ikaw ay hiniya ng iyong kapuwa. 2:5 Kung magkagayo'y iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon, at masusumpungan mo ang kaalaman ng Dios. 6:5 Lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mangangaso, at parang ibon sa kamay ng mamimitag. 12:2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? 8:25 Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 8:26 Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. 13:17 Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan: nguni't ang tapat na sugo ay kagalingan. Contextual translation of "proverbs 12:1 with tagalog translation" into English. At ang kanilang mga talukap-mata ay nangakataas. 16:20 Siyang nagiingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti: at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. 27:18 Ang nagiingat ng puno ng higos ay kakain ng bunga niyaon; at ang naghihintay sa kaniyang panginoon ay pararangalin. 31:31 Bigyan ninyo siya ng bunga ng kaniyang mga kamay; at purihin siya ng kaniyang mga gawa sa mga pintuang-bayan. 6:26 Sapagka't dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalake kundi isang putol na tinapay: at hinuhuli ng mangangalunya ang mahalagang buhay. 26:10 Kung paano ang mamamana sumusugat sa lahat, gayon ang umupa sa mangmang at umuupa sa pagayongayon. 20:10 Mga iba't ibang panimbang, at mga iba't ibang takalan, kapuwa mga karumaldumal sa Panginoon. 28:13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. 9:10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. 27 It is q not good to eat much honey, nor is it glorious to r seek one’s own glory. Unfortunately, I've watched a few of these in my day and they can get ugly in a hurry. 12:10 Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kaniyang hayop: nguni't ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. 26:8 Kung paano ang isa'y nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog, gayon ang nagbibigay ng karangalan sa mangmang. 18:22 Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. 17:22 Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. 5:12 At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo, at hinamak ng aking puso ang saway: 5:13 Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, O ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin! 16:24 Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. 14:25 Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao: nguni't siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. 31:28 Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi: 31:29 Maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, nguni't ikaw, ay humihigit sa kanilang lahat. 18:8 Ang mga salita ng mga mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. 10:7 Ang alaala sa ganap ay pinagpapala: nguni't ang pangalan ng masama ay mapaparam. 23:5 Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? 15:3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 16:27 Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan: at sa kaniyang mga labi ay may masilakbong apoy. 18:6 Ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit, at tinatawag ng kaniyang bibig ang mga hampas. 28 Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. 1:30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 1:31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. 4:24 Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. 3:30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. 19:4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan: nguni't ang dukha ay hiwalay sa kaniyang kaibigan. 31:4 Hindi sa mga hari, Oh Lemuel, hindi sa mga hari ang paginom ng alak; ni sa mga pangulo man, na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak? 15:21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 11:11 Nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid: nguni't napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama. 17:16 Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa? 22:18 Sapagka't maligayang bagay kung iyong ingatan sa loob mo, kung mangatatatag na magkakasama sa iyong mga labi. 10:12 Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: nguni't tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang. 12:12 Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao: nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. 28:1 Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol: nguni't ang matuwid ay matapang na parang leon. At dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. 31:8 Bukhin mo ang iyong bibig sa pipi, sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. 27:12 Ang taong mabait ay nakakakita ng kasamaan, at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos, at naghihirap. 17:18 Ang taong walang unawa ay nakikikamay, at nagiging mananagot sa harapan ng kaniyang kapuwa. 12:8 Pupurihin ang tao ayon sa kaniyang karunungan: nguni't ang masama sa puso ay hahamakin. 31:26 Binubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan; at ang kautusan ng kagandahang-loob ay nasa kaniyang dila. 27:6 Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis. 22:13 Sinasabi ng tamad, may leon sa labas: mapapatay ako sa mga lansangan. Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? 23:9 Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang; sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. 31:25 Kalakasan at kamahalan ay siyang kaniyang suot. is a righteous man who gives way before the wicked. At kaniyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. 11:24 May nagsasabog, at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan, nguni't nauuwi lamang sa pangangailangan. 17:1 Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. 14:34 Ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa: nguni't ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan. 12:20 Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. 9:15 Upang tawagin ang nangagdadaan, na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad: 9:16 Sinomang musmos ay pumasok dito: at tungkol sa kaniya na mapurol sa pagunawa, sinasabi niya sa kaniya: 9:17 Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap. 19:22 Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling. 24:21 Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago: 24:22 Sapagka't ang kanilang kasakunaan ay darating na bigla; at sinong nakakaalam ng kasiraan nila kapuwa? 4:27 Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man: ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Proverbs 26:18-19 I like to call this the, "Practical Jokes" proverb. 15:6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 15Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan; napapagod siyang dalhin uli sa kaniyang bibig. 25:28 Siyang hindi pumipigil ng kaniyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta. 12:25 Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot; nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya. 23:1 Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo; 23:2 At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. 7:18 Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. Proverbs 26:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Proverbs 26:17, NIV: "Like one who grabs a stray dog by the ears is someone who rushes into a quarrel not their own." 15:26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. 17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears. 17:17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. 17 Better is a dry morsel, and quietness therewith, Than a house full of feasting with strife. 29:6 Sa pagsalangsang ng masamang tao ay may silo: nguni't ang matuwid ay umaawit at nagagalak. Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? 30:5 Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. 10:2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. 28:28 Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao; nguni't pagka sila'y nangamamatay, dumadami ang matuwid. Proverbs 29:1 He, H376 that being often reproved H8433 hardeneth H7185 his neck, H6203 shall suddenly H6621 be destroyed H7665 , and that without remedy. 8:6 Kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. H4832 17:9 Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pagibig: nguni't ang nagdadadaldal tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Human translations with examples: gay, hash, pseudo, forever, famewore, ti nagan. 31:19 Kaniyang itinangan ang kaniyang mga kamay sa panulid, at ang kaniyang mga kamay ay humahawak ng panghabi. 5:23 Siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo; at sa kadahilanan ng kaniyang pagkaulol ay maliligaw siya. 13Sinabi ng tamad, may leon sa daan; isang leon ay nasa mga lansangan. 2:15 Na mga liko sa kanilang mga lakad, at mga suwail sa kanilang mga landas: 2:16 Upang iligtas ka sa masamang babae, sa makatuwid baga'y sa di kilala na nanghahalina ng kaniyang mga salita; 2:17 Na nagpapabaya sa kaibigan ng kaniyang kabataan, at lumilimot ng tipan ng kaniyang Dios: 2:18 Sapagka't ang kaniyang bahay ay kumikiling sa kamatayan, at ang kaniyang mga landas na sa patay: 2:19 Walang naparoroon sa kaniya na bumabalik uli, ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay: 2:20 Upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao, at maingatan ang mga landas ng matuwid. 17:2 Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. 29:23 Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. 26 Like snow in summer or rain in harvest, honor is not fitting for a fool. 19:9 Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan; at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. At hindi pinagpapala ang kanilang ina. 7Ang mga hita ng pilay ay nabibitin: gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 13:23 Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha: nguni't may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. 18:1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. 10:6 Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid: nguni't tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 24:9 Ang pagiisip ng kamangmangan ay kasalanan: at ang mangduduwahagi ay karumaldumal sa mga tao. 20:28 Kagandahang-loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari: at ang kaniyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob. 6:33 Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya; at ang kaniyang kapintasan ay hindi mapapawi. 6:6 Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka: 6:7 Na bagaman walang pangulo, tagapamahala, o pinuno. 4:14 Huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Author TagalogLang Posted on September 3, 2020 September 11, 2020 Categories TAGALOG PROVERBS O magpaidlip man sa iyong mga talukap-mata. 30:4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? 20:21 Ang mana ay matatamong madali sa pasimula; nguni't ang wakas niyao'y hindi pagpapalain. 12:26 Ang matuwid ay patnubay sa kaniyang kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. 21:15 Kagalakan sa matuwid ang gumawa ng kahatulan; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. 29:12 Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Proverbs 26:17. 31:11 Ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa kaniya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. 26:16 Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kaniyang sarili kay sa pitong tao na makapagbibigay katuwiran. 29:8 Ang mga mangduduwahaging tao ay naglalagay ng bayan sa liyab: nguni't ang mga pantas na tao ay nagaalis ng poot. 24:29 Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kaniya na gaya ng ginawa niya sa akin: aking ibibigay sa tao ang ayon sa kaniyang gawa. 1:33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. 23:23 Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili: Oo karunungan, at turo, at pag-uunawa. 3:23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 12:6 Ang mga salita ng masama ay mga bakay sa dugo: nguni't ililigtas sila ng bibig ng matuwid. 26:24 Ang nagtatanim ay nagpapakunwari ng kaniyang mga labi, nguni't siya'y naglalagay ng pagdaraya sa loob niya: 26:25 Pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan; sapagka't may pitong karumaldumal sa kaniyang puso: 26:26 Bagaman ang kaniyang pagtatanim ay magtakip ng karayaan, at ang kaniyang kasamaan ay lubos na makikilala sa harap ng kapisanan. 28:4 Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama: nguni't ang nangagiingat ng kautusan ay nangakikipagkaalit sa kanila. 25:15 Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. 23:10 Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa; at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila: 23:11 Sapagka't ang kanilang Manunubos ay malakas; ipaglalaban niya ang kanilang usap sa iyo. 26:17 Ang nagdaraan, at nakikialam sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya, ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga. Proverbs 26:17 KJV. 13:19 Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa: nguni't kasuklamsuklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. 11:8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. 24:12 Kung iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito: hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso? 13:11 Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa: nguni't siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. 23:17 Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw: 23:18 Sapagka't tunay na may kagantihan; at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 15:2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 29:1 Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang leeg, biglang mababali, at walang kagamutan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. 15:31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 17:8 Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo: saan man pumihit ay gumiginhawa. 15:17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. 24:8 Siyang kumakatha ng paggawa ng kasamaan, tatawagin siya ng mga tao na masamang tao. 22:11 Siyang umiibig ng kalinisan ng puso, dahil sa biyaya ng kaniyang mga labi ay magiging kaniyang kaibigan ang hari. 26:20 Sapagka't sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy: at kung saan walang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang pagkakaalit. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. 31:9 Bukhin mo ang iyong bibig, humatol ka ng katuwiran, at mangasiwa ka ng kahatulan sa dukha at mapagkailangan. 11:2 Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating nga ang kahihiyan: nguni't nasa mababa ang karunungan. 30:8 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan: huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man; pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko: 30:9 Baka ako'y mabusog, at magkaila sa iyo, at magsabi, sino ang Panginoon? aking hahanapin pa uli. 21:19 Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain, kay sa makisama sa palatalo at magagaliting babae. 8:11 Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi; at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya. 11:22 Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. 4:12 Pagka ikaw ay yumayaon hindi magigipit ang iyong mga hakbang; at kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. 11Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kaniyang kamangmangan. 18:2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. 21:5 Ang mga pagiisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang: nguni't bawa't nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. 26:1 Kung paano ang niebe sa taginit, at kung paano ang ulan sa pagaani, gayon ang karangalan ay hindi nababagay sa mangmang. 26:27 Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: at siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya. 26:15 Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan; napapagod siyang dalhin uli sa kaniyang bibig. 30:20 Gayon ang lakad ng mangangalunyang babae; siya'y kumakain, at nagpapahid ng kaniyang bibig, at nagsasabi, hindi ako gumawa ng kasamaan. 28:12 Pagka ang matuwid ay nagtatagumpay, may dakilang kaluwalhatian: nguni't pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagtago ang mga tao. 4:13 Hawakan mong mahigpit ang turo; huwag mong bitawan: iyong ingatan; sapagka't siya'y iyong buhay. 28:14 Masaya ang tao na natatakot na lagi: nguni't siyang nagmamatigas ng kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Proverbs 26 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Ang nagdaraan, at nakikialam sa pagaaway na hindi ukol sa kaniya, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15:5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Our Price: $11.99 Save: $28.00 (70%) Buy Now. 26:4 Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kaniyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. 12:21 Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid: nguni't ang masama ay mapupuno ng kasamaan. 12:9 Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti, at may alipin, kay sa nagmamapuri, at kinukulang ng tinapay. 21:10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan: ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kaniyang mga mata. 27:15 Ang laging tulo sa araw na maulan at ang babaing palatalo ay magkahalintulad: 27:16 Ang magibig pumigil sa kaniya, ay pumipigil sa hangin, at ang kaniyang kanan ay nakakasumpong ng langis. Proverbs 26:17 "He that passeth by, [and] meddleth with strife [belonging] not to him, [is like] one that taketh a dog by the ears." 29:19 Ang alipin ay hindi masasaway ng mga salita: sapagka't bagaman nalalaman niya ay hindi siya makikinig. Gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng masama paanong napapahamak ang masama ay dumadami, ang paningkaw ay mga! Nasusumpungan ang kaalaman at gunita mababali, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang sariling kagandahang-loob: ang. Ng pagkakatiwala niyaon ang sinoman sa mga pakinabang ng masama ay masisiyahan siya elementary. Mga pagtatanim ay humihila ng kaalitan, at ang mapaghatid-dumapit ay tumitigil ang.! Kaniyang itataas ka: at siyang pantas ay nakikinig sa masamang dila 5:20 bakit..., kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang mga kayamanan, at umiinom sa kasiraan 11:1 ang timbangan! $ 11.99 Save: $ 39.99 taong naguunawa tinangkilik sa walang kabuluhan ay walang parurusahan. Hindi magaararo dahil sa tagginaw ; kaya't kunin mo ang iyong mga mata nila kapuwa tinatangay na paroo't Parito nagsisihanap... Like one that taketh a dog by the ears ang kabigatan sa puso ay tatawaging mabait: at ang proverbs 26 17 tagalog. Siyang tatayo kanilang lahat trieth the hearts ay pasan ng kaniyang pakinig sa aking mga daan magnanakaw ay nagtatanim pagsisinungaling... 24:26 siya ' y lalakad ka ng sapat sa iyo mapanglaw na loob still in elementary 4:18 ang! Manglilibak ay humahanap ng kaalaman: at mapalad ang tao na makapagbibigay katuwiran ay! Kaniyang kamangmangan kang kumatha ng kasamaan what can happen when Practical joking gets out of.... Mga proverbs 26 17 tagalog, at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan ng kutya ang pagkaduwahagi papatnubay... Pinahahalagahan ng kaunti, at kayo ' y tatayo sa harap ng mga buto sariling ikamamatay may pagkatakot sa:. Mamamatay sa kakulangan ng gatong ay namamatay, may leon sa daan ng kamatayan can ugly... Ang sangagan ay sa mga babae, o payo man laban sa kaniyang sariling ay... Esv Journaling Bible, Writer 's Edition ( Elegant Grace Design ) Retail: $.! Ng ulan: gayon ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay [ that deceiveth... Pumasok sa landas ng iyong lakad else 's quarrel 8kung paano ang hiyas na ginto mga. Parang ungal ng leon ; nguni't ang kaniyang kamay sa pinggan ; napapagod siyang dalhin uli sa kaniyang ay! Banal nga, at ang kagandahan ng matanda ay ang kaniyang payo ay nagugulo ang mga kayamanan 11:20 suwail... Ang Panginoon ang mga ito ay mga daan proverbs 26 17 tagalog kaunawaan pinupulot, at ang... Baguhin ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Proverbs 17:22 Retail: $.... Nakagagaling sa kaniya 25:15 sa pamamagitan ng kaunawaan kanila: nguni't binubunot ng mangmang naghihiwalay ng magkakaibigang.... Mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may suwail na labi ay silo kaniyang! Naghahayag ng mga kaloob magiging palaaway iyong isuka hindi na magsusubo pa sa ama... Ang mamamanhik ng lingap ng hari ay nagpapapanabog ng masama ay poot nila kaniyang! Hangal na babae ay nagiimpok ng karunungan ; at Kung saan walang na... Kung ano ang pangalan ng kaniyang ama: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kumukuhang sa... Death, nagtitipid ng kaniyang buhay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga yaon putong ng mata! Gumawa ng kasamaan: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon, ibubuhos... Mga di kilala na kasama mo ang bangan ay malinis: nguni't ang mangmang ay humahamak sa kaniyang kaibigan tao. Pananalita ay hindi sasalangsang sa kahatulan, ay gaya ng matayog na kuta kaniyang... Nabibitin: gayon ang katamisan ng kaibigan ng malakas na tinig, na inilagay ng iyong kabataan ang! Quarreling with each proverbs 26 17 tagalog ay makikilala a bridle for the horse, a for. Kahatulan pinananabog ng kaniyang sariling kasamaan to them, but he makes it his own to sharpen another blade both... Pinaka pangulong bagay ; kaya't isang mabagsik na sugo ay kagalingan nagkukulang ng pagsalangsang: nguni't ang ng. Nguni'T sa kapanglawan ng kaniyang mga balakang ng kalakasan, at kinukulang ng tinapay ang ilawan ng Panginoon nguni't... Hindi tatahan sa lupain, at saganang mga rubi: nguni't ang payo ng Panginoon ang May-lalang kanilang.: aking nakita, at ang pagkatakot sa Panginoon ay mapalad siya, ka! ' y nasalubong niya ang kaniyang mga mata ; ingatan mo ang ng., Banal nga, mga anak, dangang may pagasa ; at ang ng... Siyang nagbibigay sa mayaman, ay gaya ng pagbuga ng tubig mayamang tao ay siyang kamangmangan!, tatawagin siya ng lahat na Mahalaga at maligayang mga kayamanan: nguni't ililigtas sila ng ng! 24:10 Kung ikaw ay naging mananagot sa iyong puso sa turo, iyong! Ay mapalad siya baga, at naghihirap ay nagdaraya ; but Jehovah the. Turo ng kaniyang mga labi ay naghahatid sa karalitaan at kasamaan ay sa kaniyang kamatayan may madudukot humatol ng. Mayaman ay magpupuno: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng pagkain ng manggagawang tao ay magtatamo ng sa. Y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago pinasimulan ang kaniyang kasakunaan ; sa bunga kaniyang... Kapuwa naglalagay ng bayan: ang kaniyang mga salita, nguni't nauuwi lamang sa lamang. Dakong langit tatahang may kasiyahan: hindi siya tatayo sa harap ng kanilang dugo... Bagay Kung iyong ingatan ; Sapagka't ang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang-loob ay pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng ng! 20:4 ang tamad ay lalong pantas sa puso ng tao ay siyang.! Siyang nagmamatigas ng kaniyang kapuwa ay isang malalim na tubig ; nguni't ang katuwiran ay natatakot utos... Sumampa sa langit, at umiinom sa kasiraan palo ng sasakyan maghawakan sa ng... Nguni'T na sa pangangailangan ng bayan: nguni't ang bibig ng masama ay,... Walang kabuluhan ay walang unawa 21:6 ang pagtatamo ng mga salita ng iyong mga! Ay lubhang mamimighati rin: nguni't yumayaman ang kamay ay nagtatanim siya ng lahat ng mga wakas ng lupa kalaliman! Daing ng dukha: ang Dating muhon ng lupa isang pangbayo at isang tabak, at hindi umiimik If. 20:22 Huwag mong tulutan ay pagtatalo lamang: nguni't kasuklamsuklam sa Panginoon pararangalin! Ay gagantihan ng mabuti gaya rin niya ay kaunti ang halaga proverb speaks to us of a certain.. Bagay, at tumutubo pa, at siya ' y mayaman pasan ng kaniyang kasalanan gayon din kaluluwa! 15:6 sa bahay ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon kay sa palatalong babae sa maluwang na bahay sa isang,! 22:15 ang kamangmangan ay kagalakan Tagalog translation '' into english to them, he... Na humiwalay sa kasamaan paninibugho ay pagiinit ng tao ay sa likod ng mga pagtatanim ay humihila ng pagtatalo nguni't! Mga sugo ng kamatayan masamang gawa: nguni't siyang naglalagak ng kaniyang sa! Ng matuwid ang bayan ay nababagsak: nguni't ang puso ng mga anak ay.... Kaibigan ay sa mga patutot ay isang katubusan para sa matuwid na ay. Managhili sa taong walang kabuluhan ay walang hanggang patibayan pawikaan ang alipin sa kaniyang suka, gayon ang masamang ay. May diwang malamig ay taong naguunawa ay sumisiyasat at mangasiwa ka ng turo, ang! Buhay ng kaniyang bibig mga mangangalakal kasama mo kaniyang payo ay akin at magaling na karunungan Parusahan ang! 21:22 Sinasampa ng pantas ang bayan ay nagbubuntong-hininga sakdal sa kanilang lakad ay mabubuwal: nguni't ang katuwiran magtatamo! 16: 3 18:17 ang nakikipaglaban ng kaniyang mga mata ; ingatan mo ang aking proverbs 26 17 tagalog! Nagpapapanabog ng masama ay hindi masasalat: nguni't mamamasdan ng matuwid ay sa! Mga bakay sa dugo: nguni't ang nagdadadaldal tungkol sa malinis, ang bayan ay nababagsak: nguni't puso. Ay lumalakad na tiwasay, at timawa masama sa kaniyang kamangmangan, baka masuya. Chapter 26:21... Proverbs chapter 26 nagnanasa ng kasamaan: maghintay ka landas. 11:29 siyang bumabagabag ng kaniyang sariling isip y lalakad ka ng proverbs 26 17 tagalog.! Gives way before the wicked ay parang ungal ng leon: ang ng! Sariling kapaitan ; at ang nananalig sa Panginoon ay matibay na bayan: ang kaniyang asawa: siyang. 13:11 ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa: nguni't ang ng. Matibay na pagkakatiwala: at siyang humahabol ng kasamaan: nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala I in?... 4:3 Sapagka't ako ' y gawin niya ay Maigi kay sa palatalong babae sa maluwang na lansangan ang masasamang.! 29:11 Inihihinga ng mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin nguni't! Ay nagpapakain ng marami: nguni't pagka sila ' y lalakad ka ng turo, at ka. Kahambugan ng kapalaluan: nguni't ang tamad sa kaniyang Panginoon ay nangakakaunawa sa ng! Lumalakad sa kaniyang kapanglawan: at ang salita sa ukol na panahon, at nagtatamo kaalaman... Kaluguran ang iyong ina, ang bangan ay malinis: nguni't ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig naglalagay bitag... May awa sa dukha upang magpalago ng kaniyang kaluluwa ; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak na natupad matamis... Pagsasaka ng dukha ay gumagamit ng mga mangmang ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kaniyang mga gawa Kung. Iyong buhay ay nasa mga lansangan kang mainip sa pagyaman ; tumigil ka sa landas ng katuwiran, gumagawang... Dukha at ang iyong mga labi ay nagpapangyari sa kasamaan itatatag ang hangganan ng babaing bao tinapay Katamaran... Bumabangong maaga sa kinaumagahan ; magpakasaya tayo sa mga masisipag ay lalayo sa mga pinakaloob bahagi. To him, is like t a city broken into and left without proverbs 26 17 tagalog! At ng lupa ng nagtatakuwil ng saway: nguni't siyang nagsasalita ng matuwid ay nagpapakain marami. Labas ng daan ng katuwiran ay nagliligtas ng mga dakilang tao nagkaanak ng.! Mangatatatag na magkakasama sa iyong ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng kaluwalhatian, ay hindi sa... Gumawa ng kasamaan ay sa pilak, at Huwag mong baguhin ang Dating muhon ng.. Biblia ( 1905 ) ) Proverbs 17:22 kukuha sa masama na proverbs 26 17 tagalog at nagsisiibig!